ခမ်းကူ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ သင်းဖွဲ့စည်းမျည်းများ

ဒါရိုက်တာဘုတ် အဖွဲ့သည် အစုရှယ်ယာရှင်များအားလုံးနှင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြုသည့် တာဝန်ခံအဖွဲ့ဖြစ်သည်။

၁။ တာဝန်ဝတ္တရားများ
ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့သည် ကုမ္ပဏီ၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်သော မူဝါဒများ၊ အရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ကိစ္စရပ်များကို အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ကိုယ်စားအနေဖြင့် စီမံ ဆုံးဖြတ်ပေးရန် ရွှေးချယ်ခန့်သတ်မှတ်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်သည်။ 

သာမန်အားဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ အကျိုး အမြတ်များ ဖြစ်ထွန်းရေး၊ စီမံခန့်ခွဲ့မှု အဖွဲ့များ ခန့်ထားရေးနှင့် ခန့်ထားမှုရပ်စဲရေး၊ ကုမ္ပဏီ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ကြီးကြပ်ရေး၊ အမြတ်ဝေစု ပမာဏ သတ်မှတ်ရေး၊ မူဝါဒနှင့် မူဘောင်များ ချမှတ်ရေး၊ ခံစားခွင့်များ သတ်မှတ်ရေး စသည့် ကိစ္စရပ် များတွင် အများဆုံး တာဝန်ရှိသည်။

၂။ ကျင့်ဝတ် နှင့် သမာသမတ်ဖြစ်မှု
ဒါရိုက်တာများသည် ၎င်းတို့၏ တာဝန် ဝတ္တရားများ ပြီးမြောက် စေရန် လိုအပ်သော အချိန်နှင့် ကြိုးပမ်းမှုများ ရှိရမည် ဖြစ်သည်။

ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် အသီးသီးသည် ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝသော၊ အမြော်အမြင် ရှိသော၊ ဓမ္မဒိဋ္ဌာန် ကျသော၊ ဘက်မလိုက်သော ထင်မြင် ယူဆချက်များနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ရန် လွတ်လပ်သော အတွေးအခေါ်၊ စိတ်ဖြာ လေ့လာမှု၊ ချင့်ချိန် တွက်ချက်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ် လုပ်ဆောင်မှုများ ရှိရမည် ဖြစ်သည်။

ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် အသီးသီးသည် အခြားသော ဒါရိုက်တာများ၊ ကုမ္ပဏီ၏ အစု ရှယ်ယာရှင်များနှင့် ကုမ္ပဏီ အပေါ် သစ္စာရှိစွာ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရမည်။

ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် အသီးသီးသည် မိမိတာဝန်နှင့် ပတ်သက်၍ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကိစ္စများ၊ ဥပဒေနှင့် မလျော်ညီသော ကိစ္စများကို လုံဝ ငြင်းဆန်ရမည် ဖြစ်ပြီး သမာသမတ် ရှိစွာ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၃။ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ
ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများမှာ နိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲဥပဒေ နည်းဥပဒေ၊ ထုတ်ပြန်ချက်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ဆန့်ကျင်ခြင်း မရှိသော ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ စည်းမျဉ်းတွင် ဖော်ပြသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာများကို လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အရာရှိများ၏လုပ်ငန်းတာဝန် ဆောင်ရွက်ချက်များကို ကြီးကြပ်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ 

ဒါရိုက်တာဘုတ် အဖွဲ့က ကြီးကြပ်ဆုံးဖြတ်ရန် လိုအပ်သော၊ သို့မဟုတ် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သို့ အစီရင်ခံရန် လိုအပ်သော ကိစ္စရပ်များကို ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့၏ အသေးစိတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်
ကျန်ုပ်တို့၏ ခေါင်းဆောင် အားလုံးနှင့် ဝန်ထမ်းများ အားလုံးသည် ကျန်ုပ်တို့ လုပ်ငန်းခွင် စံနှုန်းများ၏ စံနမူနာ အနေဖြင့် နေထိုင် လိုက်နာဆောင်ရွက် ကြရမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ုပ်တို့၏ ကျယ်ပြောသည့် လူမှုအသိုက်အဝန်းအပေါ် ဖြန့်ကျက် သက်ရောက်စေမည်။

ဝန်ထမ်းအားလုံးသည် မြင့်မားသော ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုထားရှိ၍ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အချင်းချင်းနှင့် အခြားသူများအပေါ် အချိန်ပြည့် အလေးထားမှုနှင့် လေးစားမှု ထားရှိ ဆက်ဆံရမည် ဖြစ်သည်။

လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အသားအရောင်၊ ကျား/မ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အသက်အရွယ်၊ မသန်စွမ်းမှု၊ ဘာသာစကား၊ အလုပ်သမား၏ ကိုယ်စားပြုခြင်း၊ နိုင်င်ငံရေးအမြင်နှင့် အခြားထင်မြင် ယူဆချက်၊ နိုင်ငံသား၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ မွေးဖွားရာဇစ်မြစ် သို့မဟုတ် အခြား အဆင့်အတန်းအပေါ်အခြေခံသည့် တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း သွယ်ဝိုက်၍သော် လည်းကောင်း ခွဲခြားခြင်းများ မဖြစ်ပွားစေရပါ။

ကျန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်ဝန်ထမ်းကိုမဆို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရှက်ရ သိမ်ငယ်စေသော အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ ကိုယ်၊ နှုတ်၊ ဟန်ပန်အမူအရာဖြင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခြင်း၊ တစ်ဘက်စောင်းနင်း ပြုခြင်း၊ နိုင်ထက်စီးနင်း ပြုခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ရင့်သီးစွာ ပြောဆို ဆက်ဆံခြင်းမျိုးကိုမျှ လက်မခံပါ။

ဝန်ထမ်းများ၏ အချက်အလက်များ ပါဝင်သော သတင်း အချက်အလက်များသည် ခမ်းကူကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက် တန်ဖိုးရှိနိုင်သည် သို့မဟုတ် လျို့ဝှက်စွာ ထိန်းသိမ်းထားရမည့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ထိုသတင်း အချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်ရယူခြင်းသည် အဆိုပါ သတင်းအချက်အလက်များ၏ တန်ဖိုးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး ခမ်းကူ ကုမ္ပဏီလီမိတက်အပေါ် မကောင်းသတင်း ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

ခမ်းကူ ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်း အောင်မြင်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းရေးတစ်ခုတည်းကိုသာ ဦးတည်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် တိုးတက်ကောင်း မွန်မှသာ စီးပွားလုပ်ငန်းများ ရေရှည်တည်တံ့မည်ဟု ယုံကြည်သည်။